ANG MISYONG NEDA

Bilang kasapi ng pamilya ng NEDA at ng bansang ito,
Kami ay nangangakong ipagtanggol ang Saligang Batas
At ang mga simulain ng bansang nabubuklod sa pagkakaisa.

Tungkulin namin ang bumalangkas ng mga planong pangkaunlaran
At tiyakin ang pagpapatupad ng mga ito
Ay makatutugon sa mga layunin ng pambansang kaunlaran.

Sa pagtupad ng tungkuling iniatang sa amin,
Kami ay gagabayan ng mga alituntunin
Ng pribadong pagkukusa at pagsasalita ng kapangyarihan
Upang makamit ang pakikipagtulungan ng higit na marami sa proseso ng pag-unlad.

Sa patnubay ng aming pananalig sa Diyos at ang inspiradong liderato
Ang aming magiging tatak bilang isang institusyon sa pagpapaunlad
Ay itatatag sa pagkakaisa
At sa katapatan, propesyonalismo, at kahusayan
Ng bawat isang tauhan.

Kami ay walang ikukubli sa aming gagawin
At patuloy na susunod
Sa pinakamataas na antas ng tuntunin
Ng paglilingkod sa bayan
Sapagkat ang amin ay isang mapagkalingang tanggapan
Laging handang tumulong sa pangangailangan ng bawat kasapi
Habang nagsisikap para sa pangkalahatang kagalingan.