[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/07/REI_ME_NP.pdf”] [pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/07/2017-0704-ProposalDocs_EvalCon_NEGOTIATED.pdf”]