[pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/REI_LRT2.pdf”] [pdf-embedder url=”https://neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/03/PBD-for-Consulting-Services_5thEdition_GPPB-LRT2-v2.pdf”]